Partners

Volg ons

Bestemmingsplan Wientjesvoort Noord te Vorden per 6 april 2011 definitief vigerend

Door de kansen die het landgoed Wientjesvoort te Vorden biedt enerzijds en de integrale aanpak van het plan anderzijds (zowel beleidsmatig als operationeel), is recentelijk grote winst geboekt voor het voortbestaan van het waardevolle landgoed.
De vaste overtuiging van alle betrokken partijen inzake de te behalen winst voor het gebied, heeft voor een groot deel bijgedragen aan het succesvolle verloop van het project. Voeg daarbij een flinke dosis intellectueel, gezond verstand, doelgericht werken en vasthoudendheid en succes valt ten deel.
 
Engbers Bosbeheer is vanaf het prille begin (in 2003) tot en met de advisering tijdens de Bodemprocedure bij de Raad van State (7 maart 2011) intensief bij het project betrokken geweest. Een greep uit de diverse advieswerkzaamheden betrof:

 • visie-ontwikkeling bos, natuur- en landschapselementen;
 • planontwikkeling;
 • strategische analyses inzake natuurontwikkeling en beoogde herontwikkeling;
 • directievoering natuurontwikkelingsprojecten;
 • ecologische onderbouwingen;
 • ecologische onderzoeken;
 • verzorgen van presentaties voor diverse belanghebbende partijen;
 • communicatietracten naar de diverse overheden;
 • ecologische en (deels) planologische onderbouwing van het plan met diverse politieke partijen;
 • ecologische en (deels) planologische onderbouwing van het plan met Gemeente Bonckhorst tijdens diverse overlegmomenten;
 • bemiddelingstrajecten tussen initiatiefnemer en belanghebbende partijen;
 • levering inhoudelijke bijdrage tijdens de behandeling van een tweetal Voorlopige Voorzieningen door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag;
 • levering inhoudelijke bijdrage tijdens de behandeling van de Bodemprocedure door de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Den Haag.

Uiteindelijk is door de kwalitatief hoogwaardige, integrale en vasthoudende aanpak door diverse specialisten bereikt dat het Bestemmingsplan Wientjesvoort Noord op 6 april 2011 door de Raad van State de status definitief vigerend heeft verkregen. Natuurontwikkeling, recreatie, wonen en werken zijn hierin onlosmakelijk verankerd waardoor het Landgoed Wientjesvoort de dynamiek heeft gekregen om op een duurzame en economisch verantwoorde wijze in stand te worden gehouden.
Met dit succes wordt aangetoond dat uiteindelijk het te behalen resultaat van doorslaggevende betekenis is voor de haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen.
Voor meer informatie over dit project wordt verwezen naar de site van de Raad van State .
Ook kan diverse informatie worden gevonden op de web-site van de Gemeente Bronckhorst.