Partners

Volg ons

Waterbeheer Baakse Beek

Pilot project in het kader "Waterbeheer Landgoederenzone Baakse Beek; cultuurhistorie als inspiratie.
Jaarrond watervoerend maken gracht landgoed Wientjesvoort te Vorden / Herstel oude loop Windenbergsche Laak / Natuurvriendelijk maken deel Baakse Beek.
Het landgoed Wientjesvoort ligt in de landgoederenzone Baakse Beek en in het nationale landschap de Graafschap.  In nationale landschappen wordt gestreefd naar het versterken van karakteristieke landschapsstructuren en cultuurhistorische kenmerken.

Probleemstelling
Het water in de huidige watergang is stagnant en valt in de zomerperiode droog. Hierdoor zijn de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van dit landgoed niet optimaal.

Doelstelling
De doelstelling is het jaarrond watervoerend maken van de watergang rondom het landgoed Wientjesvoort en het weer reconstrueren van de oude loop van de Windenbersche Laak.esltaten en effecten
Het water rondom het landgoed Wientjesvoort wordt weer jaarrond zichtbaar vanaf de weg tussen Ruurlo en Vorden en de directe omgeving.
Het landschappelijke en cultuurhistorische karakter van het landgoed wordt hiermee wezenlijk versterkt.
Daarnaast betreft het:
Het eerste herstelproject op een landgoed in de landgoederenzone Baakse Beek sinds de opgestelde ontwerpstudie dat in opdracht door het Waterschap Rijn en IJssel is uitgevoerd. Cultuurhistorie als inspiratiebron voor herstelwerkzaamheden op de landgoederen in deze landgoederenzone. Een positieve uitstraling naar andere, nog uit te voeren, herstelprojecten op omliggende landgoederen. Invulling geven aan het Waterbeleid voor de 21e eeuw. Maatregelen die tot verdrogingbestrijding resulteren. Het vergroten van de natuurwaarden op belendende percelen die binnen de EHS vallen.

Uitvoering
De huidige watergang wordt uitgediept en weer aan de Baakse Beek gekoppeld. De huidige uitmonding van de Windenbergsche Laak in de Baakse Beek wordt gedempt en aangesloten op de te herstellen watergang. Hiervoor dient een nieuw stuk watergang te worden gegraven.
Namens de landgoedeigenaar is Engbers Bosbeheer trekker en opdrachtgever van dit project. In nauwe samenwerking met het Waterschap Rijn en IJssel is een inrichtingsplan opgesteld met lengten en dwarsprofielen. Engbers Bosbeheer maakt het project uitvoeringsgereed en begeleid de uitvoering.