Partners

Volg ons

Plan- en natuurontwikkeling

De werking van de Flora- en faunawet kan directe gevolgen hebben voor de planning en realisatie van ruimtelijke ingrepen. 
Wanneer ruimtelijke ingrepen worden gepland, zal in vrijwel alle gevallen een onderzoek naar de natuurwaarden noodzakelijk zijn. 

Van groot belang is een representatief onderzoek dat voldoet aan de gestelde criteria met heldere, praktische conclusies en/of aanbevelingen. Onvolledig of geen onderzoek kan gepland werk ernstig vertragen.

Engbers Bosbeheer kan het volgende voor u verzorgen:

  • Een Flora en fauna Quick Scan.
  • Een nader Flora en fauna onderzoek.
  • Een aanvraag voor ontheffing van de Flora- en faunawet.

Daarnaast adviseert Engbers Bosbeheer aannemers en projectontwikkelaars voorafgaande aan ingrepen die mogelijk van invloed zijn op de vitaliteit van bomen door middel van een BEA (Bomen Effect Analyse).

Niet alleen de bescherming van de boom (of bomen) speelt hierbij een belangrijke rol maar ook het aangeven van alternatieven.

Ook kan Engbers Bosbeheer u terzijde staan met het ontwikkelen en begeleiden van natuurprojecten in of nabij (stedelijk) bebouwd gebied.