Partners

Volg ons

Natuurontwikkeling in het natte milieu

Op veel plaatsen is sprake van een te snelle afvoer van het oppervlaktewater. De verdroging die hierdoor ontstaat heeft negatieve invloeden op de bosbouw, de natuurontwikkeling en de landbouw.
Engbers Bosbeheer maakt deze invloeden inzichtelijk door middel van bijvoorbeeld:

  • Het waterbeleid van de 21ste eeuw.
  • effectenstudies;
  • bosontwikkeling in relatie met gewijzigd peilbeheer;
  • eco-hydrolische studies.

Daarnaast is Engbers Bosbeheer betrokken bij natuurontwikkelingsprojecten. Hierbij wordt vorm gegeven aan het waterbeleid 21ste eeuw. 


Uitgangspunt is het langer vasthouden en tijdelijk bergen van water in het beheergebied. Door het aangeven van gerichte beheersmaatregelen wordt water meer ruimte gegeven. Hierdoor wordt enerzijds de gewenste natuurontwikkeling gestimuleerd en anderzijds de nadelige invloed van verdroging voor bosbouw, natuurontwikkeling en landbouw teruggedrongen.