Partners

Volg ons

Ecologische advisering/onderbouwing

Ecologische advisering/onderbouwing ten behoeve voor realisatie planontwikkelingen in de gemeente Gaasterland (Friesland).


Doel van de advisering
Op basis van de actuele gebiedswaarden enerzijds en de (ecologische) invloeden die de beoogde herinrichting van het plangebied met zich meebrengen anderzijds, dient te worden aangetoond dat deze waarden na realisatie behouden blijven dan wel vergroot worden. 

Het behoud of vergroting van deze waarden kan zo mogelijk worden gerealiseerd door de implementatie van compenserende maatregelen waarvan de definiëring onderdeel vormt van de ecologische advisering/ onderbouwing. 
Uit te voeren werkzaamheden:

  • a) Verdieping van relevante stukken 
  • b) Vastlegging van de actuele ecologische, landschappelijke en geomorfologische kwaliteiten
  • c) Ecologische effectenanalyse in relatie tot de beoogde herinrichting 
  • d) Overleg en rapportage (a,b en c)  
  • e) Vastlegging eventueel aanwezige beschermde elementen voortvloeiend uit de Flora- en Faunawet 
  • f) Aanvraag aanlegvergunning